TiM - NET
 
 
 
 
 
 
WWW.TIM.NET.PL
tim@tim.net.pl
TEL.: (071) 783 75 60
FAX: (071) 794 44 97
TEL. KOM. : 0604 28 50 66
SZUKAJ
ZAKUPY
W koszyku 0 produktów
Wartość koszyka: 0,00 zł
FAQ
Import cennika Sekocenbud do programu ZUZIA
Uruchom program Zuzia Przejść do zakładki Cenniki Kliknij
Więcej...
Import cennika Sekocenbud do programu Norma PRO oraz STANDARD
Uruchamiamy program Norma ( PRO lub STANDARD) Wybieramy z MENU „Bazy
Więcej...
Import cennika Sekocenbud do programu Winbud
Aby wczytać cennik BCJ SEKOCENBUD, należy w oknie „Kreator cenników”, na zakładce „Typ cennika” wybrać opcję „Sekocenbud”.
Więcej...
Import cennika Sekocenbud do programu RODOS
miejsce na tekst
Więcej...

PROMOCJA

 

 


 
 

Sekocenbud - BCA BCD BCP - broszura-
   

Sekocenbud - BCA BCD BCP - broszura- II kw. 2024

kategoria : Biuletyny cen scalonych
producent : PROMOCJA Sp. z o.o.
ilośc wyświetleń : 346401

Sekocenbud - BCA BCD BCP - broszura-
Biuletyn cen asortymentu robót BCA
Dodaj do koszyka
81,00 zł
Sekocenbud - BCA BCD BCP - broszura-
Biuletyn cen robót drogrowych BCD
Dodaj do koszyka
99,00 zł
Sekocenbud - BCA BCD BCP - broszura-
Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP
Dodaj do koszyka
63,00 zł

Powyższe ceny są cenami netto
Aby dodać do koszyka kliknij Dodaj do koszykaSekocenbud RMS II kw. 2024
Sekocenbud - IMB IMI IME IRS - broszura - II kw. 2024
Sekocenbud - BRZ BRB BRI BRE BRR - broszura- II kw. 2024
Sekocenbud - BCO BCM WKI - broszura - II kw. 2024
Biuletyny scalone

Zestaw biuletynów scalonych składa się z ukazujących się co kwartał:

 

Biuletyn Cen Asortymentów Robót - BCA

składa się z dwóch działów:

Dział I - Tablice jednostkowych cen asortymentów robót

Zawiera ceny asortymentów robót (o wysokim poziomie scalenia) budowlanych inwestycyjnych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz ziemnych i inżynieryjnych. Można w nim znaleźć wiele robót dla nowych technologii, dla których brak jest publikowanych normatywów.
Ceny jednostkowe asortymentów robót mogą mieć zastosowanie przy: sporządzaniu metodą uproszczoną: kosztorysów inwestorskich i ofertowych; szacowaniu wartości obiektów przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym w zakresie robót ujętych w biuletynie; analizie i porównaniu cen jednostkowych skalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju; waloryzacji cen robót.

Dział II - Tablice jednostkowych cen stanów, elementów scalonych i asortymentów zagregowanych w obiektach
Przedstawione w tym dziale ceny obejmują minimalne, średnie i maksymalne w skali kraju jednostkowe ceny stanów i elementów scalonych obiektów oraz asortymentów zagregowanych: robót budowlanych, robót elektrycznych, robót instalacyjnych i robót inżynieryjnych.
Ceny jednostkowe podane w tym dziale, ze względu na znaczny i zróżnicowany poziom agregacji mogą być wykorzystywane do: szacunkowego szybkiego określenia kosztów realizacji różnych obiektów budowlanych na etapie prognozowania przedsięwzięcia inwestycyjnego; analiz porównawczych różnych wariantów przestrzennych rozwiązań projektowych; wyceny części składowych nieruchomości (budynków i budowli) przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym, metodą kosztów odtworzenia lub zastąpienia, techniką elementów scalonych; obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na etapie programu funkcjonalno-użytkowego.


Biuletyn cen robót drogowych i mostowych - BCD


Celem Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych (w skrócie BCD) jest dostarczenie uczestnikom procesów inwestycyjnych informacji cenowych, umożliwiających obliczenie na etapie przygotowania inwestycji, wartości zamówienia w kosztorysie inwestorskim a także ceny kosztorysowej na etapie przygotowywania ofert.

W wydawnictwie tym podane zostały ceny jednostkowe robót drogowych, mostowych, kolejowych i tramwajowych, uwzględniające zakresy robót określone w Specyfi kacjach Technicznych (ST). Poszczególne pozycje BCD, które nazywamy robotami podstawowymi lub elementami rozliczeniowymi, uwzględniają również roboty tymczasowe oraz towarzyszące nie ujęte w wydzielonych pozycjach, które nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

Niniejsze wydawnictwo ze względu na nowatorskie ujęcie sposobu ustalania cen na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, umożliwi ofertowanie i rozliczanie robót zgodnie z międzynarodowymi procedurami.

Dokumentami pozwalającymi na opracowanie w ujęciu systemowym cen jednostkowych robót są:

 • klasyfikacja robót drogowych - opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
 • klasyfikacja robót mostowych - opracowana przez OWEOB „Promocja”, na podstawie Katalogu Robót Mostowych cz. I „Budowa” opracowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
 • projekt klasyfikacji robót kolejowych i tramwajowych opracowany przez OWEOB „Promocja”,
  specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych,
 • opisy robót kolejowych i tramwajowych według danych stosowanych w praktyce budowlanej,
 • dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia z obszaru budownictwa drogowego, mostowego, kolejowego i tramwajowego.

Biuletyn cen robót drogowych i mostowych może być podstawą do:


 • sporządzania kosztorysów inwestorskich, jeżeli zakres i jakość planowanych do wykonywanych robót jest zgodna z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych lub mostowych,
 • sporządzania kosztorysów ofertowych na budowę nowych oraz modernizacje lub remont dróg publicznych i niepublicznych obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) oraz linii kolejowych i tramwajowych,
 • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznania zjawisk inflacyjnych i określania odpowiednich wskaźników waloryzacyjnych,
 • rozliczania wykonanych robót budowlanych,
 • wyceny części składowych nieruchomości takich jak: drogi i mosty oraz linie kolejowe i tramwajowe – przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym,
 • wyceny wartości kosztorysowej inwestycji drogowych i mostowych oraz linii kolejowych i tramwajowych na etapie wstępnego przygotowywania inwestycji (np. studium wykonalności).
  Przykładowe strony wydawnictwa

Biuletyn cen robót przygotowawczych - BCP


Biuletyn ten będzie pomocny przy obliczaniu wartości robót dotyczących przygotowania terenu pod budowę i może być stosowany do:

 • ustalania szacunkowej wartości nakładów finansowych na przygotowanie terenu pod budowę dla wszystkich rodzajów budownictwa, dla potrzeb:
  - określenia wartości zamówienia publicznego dla robót grupy 451 CPV na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego,
  - planowania kosztów w fazie przygotowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację,
  - szacowania kosztów przy sporządzaniu wniosków o dotację ze środków budżetowych lub innych
 • opracowywania kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną,
 • przygotowywanie ofert przez wykonawców robót,
 • rozliczanie wykonanych robót przygotowania terenu pod budowę,
 • oceny ekonomicznej oraz analiz porównawczych do wyboru optymalnego wariantu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  szacowanie przez rzeczoznawców majątkowych nakładów finansowych przy wycenie kosztów rozbiórek obiektów (metoda likwidacji),
 • porównanie cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznawania zjawisk cenowych w budownictwie oraz dokonywania korekt cen lub określenia wskaźników waloryzacyjnych.


Biuletyn cen (BCP) na roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę (kod CPV: dział 45, grupa robót 1) podaje ceny jednostkowe (wskaźniki) dla następujących rodzajów obiektów lub wydzielonych robót:

 • Rozebrania obiektów kubaturowych,
 • Rozebrania budowli inżynieryjnych,
 • Rozebrania obiektów sieciowych,
 • Rozebrania obiektów małej architektury,
 • Robót ziemnych przygotowawczych,
 • Usunięcia zadrzewień i ochrona drzew,
 • Wiercenia, badanie gruntu,
 • Wywiezienia gruzu, dłużyc, gałęzi i karpiny,
 • Wywiezienia materiałów z rozbiórki dróg szynowych,
 • Roboty pomiarowe,
 • Roboty tymczasowe dla potrzeb budowy.
 • Biuletyn ten włączony został do kompletu wydawnictw oraz do zestawu biuletynów cen robót scalonych zarówno w formie
 • broszurowej jak i elektronicznej.

 

SEKOCENBUD
Sekocenbud
Sekocenbud
Sekocenbud
Sekocenbud
 
Strona główna » Biuletyny cen scalonych

linki :

Norma PRO  Norma STANDARD   Norma Expert   Zuzia 10   Programy kosztorysowe Sekocenbud

Projekt i wykonanie @ TiM