TiM - NET
 
 
 
 
 
 
WWW.TIM.NET.PL
tim@tim.net.pl
TEL.: (071) 783 75 60
FAX: (071) 794 44 97
TEL. KOM. : 0604 28 50 66
SZUKAJ
ZAKUPY
W koszyku 0 produktów
Wartość koszyka: 0,00 zł
FAQ
Import cennika Sekocenbud do programu Winbud
Aby wczytać cennik BCJ SEKOCENBUD, należy w oknie „Kreator cenników”, na zakładce „Typ cennika” wybrać opcję „Sekocenbud”.
Więcej...
Import cennika Sekocenbud do programu ZUZIA
Uruchom program Zuzia Przejść do zakładki Cenniki Kliknij
Więcej...
Import cennika Sekocenbud do programu RODOS
miejsce na tekst
Więcej...
Import cennika Sekocenbud do programu Norma PRO oraz STANDARD
Uruchamiamy program Norma ( PRO lub STANDARD) Wybieramy z MENU „Bazy
Więcej...

PROMOCJA

 

 


 
 

Sekocenbud - BCA BCD BCP - broszura-
   

Sekocenbud - BCA BCD BCP - broszura- II kw. 2024

kategoria : Biuletyny cen scalonych
producent : PROMOCJA Sp. z o.o.
ilośc wyświetleń : 346289

Sekocenbud - BCA BCD BCP - broszura-
Biuletyn cen asortymentu robót BCA
Dodaj do koszyka
81,00 zł
Sekocenbud - BCA BCD BCP - broszura-
Biuletyn cen robót drogrowych BCD
Dodaj do koszyka
99,00 zł
Sekocenbud - BCA BCD BCP - broszura-
Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP
Dodaj do koszyka
63,00 zł

Powyższe ceny są cenami netto
Aby dodać do koszyka kliknij Dodaj do koszykaSekocenbud RMS II kw. 2024
Sekocenbud - IMB IMI IME IRS - broszura - II kw. 2024
Sekocenbud - BRZ BRB BRI BRE BRR - broszura- II kw. 2024
Sekocenbud - BCO BCM WKI - broszura - II kw. 2024
Biuletyny scalone

Zestaw biuletynów scalonych składa się z ukazujących się co kwartał:

 

Biuletyn Cen Asortymentów Robót - BCA

składa się z dwóch działów:

Dział I - Tablice jednostkowych cen asortymentów robót

Zawiera ceny asortymentów robót (o wysokim poziomie scalenia) budowlanych inwestycyjnych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz ziemnych i inżynieryjnych. Można w nim znaleźć wiele robót dla nowych technologii, dla których brak jest publikowanych normatywów.
Ceny jednostkowe asortymentów robót mogą mieć zastosowanie przy: sporządzaniu metodą uproszczoną: kosztorysów inwestorskich i ofertowych; szacowaniu wartości obiektów przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym w zakresie robót ujętych w biuletynie; analizie i porównaniu cen jednostkowych skalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju; waloryzacji cen robót.

Dział II - Tablice jednostkowych cen stanów, elementów scalonych i asortymentów zagregowanych w obiektach
Przedstawione w tym dziale ceny obejmują minimalne, średnie i maksymalne w skali kraju jednostkowe ceny stanów i elementów scalonych obiektów oraz asortymentów zagregowanych: robót budowlanych, robót elektrycznych, robót instalacyjnych i robót inżynieryjnych.
Ceny jednostkowe podane w tym dziale, ze względu na znaczny i zróżnicowany poziom agregacji mogą być wykorzystywane do: szacunkowego szybkiego określenia kosztów realizacji różnych obiektów budowlanych na etapie prognozowania przedsięwzięcia inwestycyjnego; analiz porównawczych różnych wariantów przestrzennych rozwiązań projektowych; wyceny części składowych nieruchomości (budynków i budowli) przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym, metodą kosztów odtworzenia lub zastąpienia, techniką elementów scalonych; obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na etapie programu funkcjonalno-użytkowego.


Biuletyn cen robót drogowych i mostowych - BCD


Celem Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych (w skrócie BCD) jest dostarczenie uczestnikom procesów inwestycyjnych informacji cenowych, umożliwiających obliczenie na etapie przygotowania inwestycji, wartości zamówienia w kosztorysie inwestorskim a także ceny kosztorysowej na etapie przygotowywania ofert.

W wydawnictwie tym podane zostały ceny jednostkowe robót drogowych, mostowych, kolejowych i tramwajowych, uwzględniające zakresy robót określone w Specyfi kacjach Technicznych (ST). Poszczególne pozycje BCD, które nazywamy robotami podstawowymi lub elementami rozliczeniowymi, uwzględniają również roboty tymczasowe oraz towarzyszące nie ujęte w wydzielonych pozycjach, które nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

Niniejsze wydawnictwo ze względu na nowatorskie ujęcie sposobu ustalania cen na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, umożliwi ofertowanie i rozliczanie robót zgodnie z międzynarodowymi procedurami.

Dokumentami pozwalającymi na opracowanie w ujęciu systemowym cen jednostkowych robót są:

 • klasyfikacja robót drogowych - opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
 • klasyfikacja robót mostowych - opracowana przez OWEOB „Promocja”, na podstawie Katalogu Robót Mostowych cz. I „Budowa” opracowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
 • projekt klasyfikacji robót kolejowych i tramwajowych opracowany przez OWEOB „Promocja”,
  specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych,
 • opisy robót kolejowych i tramwajowych według danych stosowanych w praktyce budowlanej,
 • dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia z obszaru budownictwa drogowego, mostowego, kolejowego i tramwajowego.

Biuletyn cen robót drogowych i mostowych może być podstawą do:


 • sporządzania kosztorysów inwestorskich, jeżeli zakres i jakość planowanych do wykonywanych robót jest zgodna z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych lub mostowych,
 • sporządzania kosztorysów ofertowych na budowę nowych oraz modernizacje lub remont dróg publicznych i niepublicznych obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) oraz linii kolejowych i tramwajowych,
 • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznania zjawisk inflacyjnych i określania odpowiednich wskaźników waloryzacyjnych,
 • rozliczania wykonanych robót budowlanych,
 • wyceny części składowych nieruchomości takich jak: drogi i mosty oraz linie kolejowe i tramwajowe – przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym,
 • wyceny wartości kosztorysowej inwestycji drogowych i mostowych oraz linii kolejowych i tramwajowych na etapie wstępnego przygotowywania inwestycji (np. studium wykonalności).
  Przykładowe strony wydawnictwa

Biuletyn cen robót przygotowawczych - BCP


Biuletyn ten będzie pomocny przy obliczaniu wartości robót dotyczących przygotowania terenu pod budowę i może być stosowany do:

 • ustalania szacunkowej wartości nakładów finansowych na przygotowanie terenu pod budowę dla wszystkich rodzajów budownictwa, dla potrzeb:
  - określenia wartości zamówienia publicznego dla robót grupy 451 CPV na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego,
  - planowania kosztów w fazie przygotowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację,
  - szacowania kosztów przy sporządzaniu wniosków o dotację ze środków budżetowych lub innych
 • opracowywania kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną,
 • przygotowywanie ofert przez wykonawców robót,
 • rozliczanie wykonanych robót przygotowania terenu pod budowę,
 • oceny ekonomicznej oraz analiz porównawczych do wyboru optymalnego wariantu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  szacowanie przez rzeczoznawców majątkowych nakładów finansowych przy wycenie kosztów rozbiórek obiektów (metoda likwidacji),
 • porównanie cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznawania zjawisk cenowych w budownictwie oraz dokonywania korekt cen lub określenia wskaźników waloryzacyjnych.


Biuletyn cen (BCP) na roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę (kod CPV: dział 45, grupa robót 1) podaje ceny jednostkowe (wskaźniki) dla następujących rodzajów obiektów lub wydzielonych robót:

 • Rozebrania obiektów kubaturowych,
 • Rozebrania budowli inżynieryjnych,
 • Rozebrania obiektów sieciowych,
 • Rozebrania obiektów małej architektury,
 • Robót ziemnych przygotowawczych,
 • Usunięcia zadrzewień i ochrona drzew,
 • Wiercenia, badanie gruntu,
 • Wywiezienia gruzu, dłużyc, gałęzi i karpiny,
 • Wywiezienia materiałów z rozbiórki dróg szynowych,
 • Roboty pomiarowe,
 • Roboty tymczasowe dla potrzeb budowy.
 • Biuletyn ten włączony został do kompletu wydawnictw oraz do zestawu biuletynów cen robót scalonych zarówno w formie
 • broszurowej jak i elektronicznej.

 

SEKOCENBUD
Sekocenbud
Sekocenbud
Sekocenbud
Sekocenbud
 
Strona główna » Biuletyny cen scalonych

linki :

Norma PRO  Norma STANDARD   Norma Expert   Zuzia 10   Programy kosztorysowe Sekocenbud

Projekt i wykonanie @ TiM